ostrobothnia

Direct translations of finnish and swedish by online translater. Wish I had proper translation as very dense.

he rest was the unifying ties with provinces in

south have. Large forest surrounding the watershed in Suomenselkä

southeast constituted a natural border, and Ostrobothnia

dropped more often than it was implied in the then -

Finland concept. When the Russian occupying power in

1716 issued a proclamation addressed to all who

lived in the "Principality of Finland, and Austria båtenska

Provinciën ", something that should not be taken as evidence that

the temporary rulers were poorly informed about

conditions. It is rather the opposite applies. Man

traveled "between Finland and Ostrobothnia" or moved

from Ostrobothnia "to Finland or Sweden." The "East

Sweden "consisted of" Finland with Ostrobothnia ". The

upsaliensiske scientists Olof Rudbeck mud source is

Vasa in 1695 and for Ostrobothnian capital city of Turku

Finland.

Report Maalahti pitäjästä: The keeper populated area

Wikiaineisto Wikisource

Loikkaa: valikkoon , hakuun Jump to: navigation, search

Cudgel War : https://www.youtube.com/watch?v=8637jkJMoQA

Wiki: Puukkojunkkarit

Puukkojunkkarit tai häjyt olivat Etelä-Pohjanmaalla lähinnä 1800-luvulla toimineita rettelöitsijöitä ja rauhanhäiritsijöitä. Puukkojunkkarit or häjyt were the Southern Ostrobothnia mainly in the 1800s, operated troublemaker, and troublemakers.Puukkojunkkareiden keskuudessa tappelut olivat yleisiä. Puukkojunkkareiden among the fights were frequent. Häjyt panivat myös toimeen lukuisia miestappoja; jopa hautajaisissa saattoi joku saada puukosta. Häjyt also noted the large number of male killing, even on the funeral was able to get someone puukosta. Yleensä puukkojunkkarit kuitenkin rellestivät häissä, varastelivat hevosia ja kiertelivät ympäri pitäjiä. Usually puukkojunkkarit But rellestivät at the wedding, varastelivat horses and circled around the controllers. Puukkojunkkarit harrastivat usein myös uhkapelejä , varastelua ja yöjuoksuja . Puukkojunkkarit often involved in gambling, theft and yöjuoksuja. Pahinta puukkojunkkarius oli Lapuanjoen alaosan pitäjissä kuten Kauhavalla , Ylihärmässä ja Alahärmässä . The worst thing was the puukkojunkkariusLapuanjoki bottom pitäjissä like Scoop Valla, Ylihärmä and Alahärmä. Ensimmäiset miestapot tapahtuivat jo 1790-luvulla, mutta varsinainen puukkojunkkarien kulta-aika sijoittui 1820-luvulta 1880-luvulle. The first man of the killings took place in 1790s, but the actual puukkojunkkarien gold-time runner-1820-century, 1880-first century.

Puukkojunkkareita tuli kaikista yhteiskuntaluokista. Puukkojunkkareita came from all social classes. Tuomittuina oli niin talollisia kuin renkejä ja torppareita sekä itsellisiä. Talolliset olivat kuitenkin yleensä joukon johtajia. Puukkojunkkarit olivat yleensä pelättyjä sekä kunnioitettuja. Härmäläinen häjy tappeli kunniansa vuoksi. Was condemned to the so-talollisia than renkejä and crofters, as well as a self. Talolliset were, however, usually a set of leaders. Puukkojunkkarit were generally pelättyjä, as well as respected. Härmälä a bad man tappeli because of their honor. Mitään tai ketään ei saanut pelätä, kunnon mies tappeli.Nothing or no one did not fear the condition of the man tappeli. Puukkojunkkareita oli usein vaikea saada tuomituksi. Puukkojunkkareita was often difficult to get convicted. Harva ihminen uskalsi todistaa puukkojunkkaria vastaan. Few people dared to testify against puukkojunkkaria. Puukkojunkkarit saivat osakseen myös ihailua ja kunnioitusta, koska he uskalsivat vastustaa yhteiskuntaa ja virkavaltaa. Puukkojunkkarit attracted the admiration and respect, because they dared to oppose society and official power.

Häjyjen nousua on pyritty selittämään monin tavoin. Häjyjen increases have sought to explain a number of ways. 1800-luvulla elintaso Pohjanmaalla nousi, minkä johdosta ennen kaikkea häät muodostuivat suurellisiksi runsaine alkoholitarjoiluineen. Pohjanmaan nuorille miehille ei usein ollut kotiseudullaan mahdollisuutta oman tilan perimiseen ja oman varallisuuden luomiseen, mikä johti turhautumiseen. 1800-first century living standards rose in Ostrobothnia, with the result, above all, the wedding consisted suurellisiksi runsaine alkoholitarjoiluineen. Ostrobothnia young men do not often been a homeland possibility of holding their own recovery, and personal wealth creation, which led to frustration.

Sisällysluettelo: Contents:

1. 1. Tunnettuja puukkojunkkareita Known puukkojunkkareita

2. 2. Lähteet Sources

3. 3. Aiheesta muualla Coverage elsewhere

1. Tunnettuja puukkojunkkareita Known puukkojunkkareita

2. Lähteet Sources

    • Paulaharju, Samuli: Härmän aukeilta . Paula Harju, Samuli: Härmän aukeilta. WSOY, 1947. ISBN 951-0-20917-1 . WSOY, 1947. ISBN 951-0-20917-1.

    • Pietiläinen, Timo: Kauhavan historia 1. Pietiläinen, Timo: Kauhavan history of 1stKivikaudesta kaupungintaloon . Stone Age to the town house. Saarijärven Offset Oy, 1999. Saarijärven Offset Ltd., 1999. ISBN 6418616130570.

3. Aiheesta muualla Coverage elsewhere

[ muokkaa ] Pitäjän asuttu ala. [Edit] The controller populated area.

Maalahden nimen alkuperästä on jo paljo arveltu. Maalahti the origin of the name is already much thought to. 16:lla sataluvulla tavataan tämä nimi välistä kirjoitettuna Mahalax. The 16 patients in one hundred figure is found in that name, spelled out between the Mahalax.Tästä syystä luultavasti arvelee Klingius että Stenskärsfjärd nimistä lahtea, johon Maalahdenjoki laskee, ennen mailmassa olisi kutsuttu Mahalahdeksi , josta Ruotsalaiset olisivat taivuttaneet nimen Malaks . For this reason, presumably Klingius believes that the names of Stenskärsfjärd bay, which calculates the Maalahdenjoki, before the mass of mail would be invited to Mahalahdeksi, which Swedes would be taivuttaneet name Malaks.Mathesius puolestaan sanoo selvästi, että Suomalaiset sanoivat Söderfjärd nimistä lahtea Maalahden ja Sulvan välillä Maanlahdeksi ja arvelee että pitäjä siitä on saanut nimensä.Mathesius in turn, says clearly that the Finns are said to names is Söderfjärden bay Malax and Sulvan between Maanlahdeksi and expects that the officer has been named. Tämä lahti, jonka joutsenten sulvat arvellaan antaneen Sulvalle nimensä, on tätä nykyä Sulvalaisten luhtana. The bay, whose joutsenten sulvat thought to have given its name to Sulvalle, is currently Sulvalaisten luhtana. Sinne on puolitoista suomen virstaa asutusta Maalahdesta ja välillä metsäkangas. There is one and a half of Finnish virstaa Maalahti settlements and between the forest fabric. Klingius on yhdessä paikassa nimittänyt emäkirkon seurakuntaa ”Maalahti taikka Ida ." Aina puolivälistä 15:ttä satalukua ei näy Maalahden asuttu ala järki paljoa levenneen, vaikka sekä talojen että väestön luku on monin kerroin enennyt. Tarinan mukaan (siv. 19) asettuivatkin emäkirkon ensimäiset ruotsalaiset asukkaat joen varrelle ja siinä ovat siitä asti pääasiallisesti pysyneet. Tuo viljelty aukio joen varrella sisältää Yli - ja Alimaalahden kylät ja on tähän aikaan joen suusta lueten noin 12 virstaa pitkä ja 2 leveä [1] . Paksal, jolla nimellä luultavasti on suomalainen perä (Pakosalo?), on ylimmäisiä taloja joen varrella ja tavataan jo 15:llä sataluvulla. Tätä aukioa ulompana ei löydy kuin pari kolme taloa. Mainitulta sataluvulta ainakin on myös PetolahdenVanhankylän asuttu aukio. Kappelin Uusikylä asuttiin vasta viime vuosisadan lopulla, niinkuin vasta näemme. Maankansliasta ennen Waasan paloa annetun tiedon mukaan ruvettiin Susiluotoa asumaan v. 1495. Nykyjään asuttu ala on luodon etelä puoli, eikä metsänkään puolesta ole luodolla paljo asumisen varaa. Muuten mainittakoon että asuminen pitäjässä näkyy levenevän samalla tavalla kun Norrland'issa kuuluu tekevän. Siellä täällä metsissä asetetaan karjan-käynnön tähden uutisasuntoja ( faboställen ), joitten korvalle pian kuokitaan perunamaa ja vähitellen syntyy paikalle torppa ja viimein talo.Klingius is the one place emäkirkon appointed parish "Malax or Ida." Every mid-15 and one hundred figure does not appear Maalahti populated area of sanity levenneen much, even though both houses of the population figure is several enennyt factor. According to the story (siv. 19) settled in emäkirkon ensimäiset Swedes the residents along the river and it has since remained essentially. Bring grown in place along the river contains over - andAlimaalahden villages and it is this time of the river's mouth lueten about 12 virstaa long and 2 wide, [1]. Paksal in which the name probably is a Finnish origin (Salo Exhaust ?), Is top of houses along the river and is found in 15 of our one hundred century. Aukioa This is not farther out than those found in two or three houses. In one hundred centuries at least is the Beast Gulf of old village populated square. Chapel Uusikylä costumes were as recently as the end of the century, even as we see only. The country's Office before Waasan fire on the available data, began to live Susiluotoa v. 1495. Modern Ice-populated area of south side, nor any of the forest on behalf of luodolla not much room for housing. Otherwise, as in the housing pitäjässä widens appears in the same way when Norrland'issa belongs to. There, here in the forests for cattle käynnön-star homes in the news (faboställen) to have ear soon kuokitaan potato, and gradually created the site croft and finally a house.

Ennenkuin lähdemme erittäin tarkastelemaan kylien asuttua alaa, näytämme seuraavassa taulussa 1854-vuoden verokirjan jälkeen kyläin veronvedot ja maanalat. Before we start very examine the populated villages in the area, we'll display panel for the next 1854-year tax accountants after the tax kyläin bets and the country's areas of expertise. Pappiloista ei ole tässä puhetta. Parasite priest is not in this chair.

/Taulukko s. 133/ / Table p. 133 /

Alimaalahden kylä, ruots. Yttermalaks , Ytterby , kestää Maalahden joen suusta lähtien noin 6 virstaa ylöspäin kumpaakin joen vartta, Talojen numerot eivät ole kylässä paljon ennenneet kolmeensataan vuoteen. Alimaalahden village, ruots. Yttermalaks, Ytterby, it will take Maalahti mouth of the river from about 6 virstaa up the river on both stems, house numbers are not the village long before the three hundred years. V. 1552 oli kylässä 25 talonisäntää ja siihen aikaan oli joka talolla tavallisesti koko veron maa. V., 1552 was a village of 25 house manager and that time was a hall usually tax on the entire country.Tähän aikaan on 26 talonnimeä eli numeroa, vaikka taloja on134. This time for 26 houses, namely the name of digits, even if the houses on134. Tarinan mukaan (siv. 19) on Orre kosken ( Fogdforssen ) ääressä, noin virsta alapuolella pappilaa, kylän ensimäinen talo.According to the story (siv. 19) is Orre rapids (Fogdforssen) in front of about Verst below the parsonage, the first village house. Ennen sanotaan nimensä olleen Jopnars . Before the name is said to have been Jopnars. 15:llä sataluvulla tavataan nimi Skinnar , joka vielä on talonimi. 15 of our one hundred figure is found in the name of Skinnari, who still is the house's name. 1701-vuoden verokirjassa, jossa Maalahden talonimet tavataan ensikerran, löytyvät kaikki kylän talonnimet paitsi Brännback , jonka nimi silloin oli Punipää , Majors jaAminneborg , vaikka viimeinen ainakin siihen aikaan oli asuttu. 1701-year tax book, in which Maalahti house names are often the first time, look for all the village houses not only the names of Brännback, whose name was then Punipää, Majors and Aminneborg,although at least the last time it was populated. Kirjalla 20 p. elok. Charter 20 p. Aug. 1686 antoivat Yli- ja Alimaalahtilaiset silloiselle Pitäjänapulaiselle Tuomas Olavinp. 1686 gave the Over-Alimaalahtilaiset and then Pitäjänapulaiselle Tuomas Olavinp. Arenius'elle, hänen ja perheensä elinajaksi, asumasian, pienen peltomaan, hevoishaan ja nurmikentän takamaallaan Äminne'n lastauspaikan ääressä ynnä ( des skuater och ) Ylimaalahtilaisten vanhastaan omistetut venelatopaikat. Arenius'elle, he and his family for life, of swine, little arable land, hevoishaan and a field of grass land rear loading Äminne'n front seat and so forth (des skuater och) Ylimaalahtilaisten historically owned the boat barn sites. Tälle asumasialle asui Arenius nykyisen 1/12 manttalin talon Åminneborg . There asumasialle lived Arenius the current 1 / 12 manttalin house Åminneborg. Leskensä Anna Kalm'in viimeinen kiinnekirja on vuodelta 1694 syysk. Leskensä Anna Kalm'in last kiinnekirja is from Sept 1694. 19 p. Åminneborg lienee sittemmin olleen Pitäjänapulaisten asumana yli puolisataa vuotta mutta siitä ajasta ei ole ensimäistäkään kirjaa. 19 p. Åminneborg seems to have been subsequently Pitäjänapulaisten asumana more than half a hundred years but the time is not the first course record. Heinäkuussa 1714 kuoli siinä Pitäjänkirj. In July 1714, died in the Pitäjänkirj. Henrik Rönholm ja 17 vuotinen tyttärensä lähti Venäjänmaalle 1716. Henrik Rönholm and 17-year daughter left the country with Russia in 1716. V. 1762 tuli Åminneborg perintötaloksi ja 1776 möi entinen Pitäjänapulainen Juha Stenbäck talon Waasan Kauppamiehelle Israel Bladh, joka siitä maksoi 111 riks. V. 1762 became the Åminneborg Heritage's house in 1776 and sold a former assistant controller Juha Stenbäck house Waasan Shop for him Bladh Israel, which paid about 111 riks. 5 k. 4 r. 5 K. 4 R.Tämän leskelle maksoi siitä v. 1787 Salppikeiton-Johtaja Petter Elias Böcker 278 riksiä ja leskensä Anna Elisabeth Gastin möi talon uutispeltonensa (1/4 mantt.) Storsjö-, Långsjö- ja Unijärvien ääressä v. 1793 Vänrikki sitt. As a widow paid about 1,787 v. Salppikeiton-Petter Director Elias Books 278 riksiä and leskensä Anna Elisabeth Gastin sold the house uutispeltonensa (1 / 4 mantt.) Storsjö, Långsjö and Unijärvien front in 1793 Ensign sitt.Kattieni Kaarle Teodor Edman'ille 666:een riksiin. Kattieni Charles Teodor Edman'ille 666: een riksiin. 1808-vuoden sodan alla ampuivat talonpojat kasakan lähellä Åminneborgia, jossa Kasakkakatteini jonkun aikaa majaili. 1808-year war over the peasants gunned kasakan near Åminneborgia, which Kasakkakatteini for some period of time majaili.Kasakat asuivat Kas'in taloissa. Cossacks Kas'in lived in the houses. Tästä sattumuksesta joutui Katteini Edman epäluulon alaiseksi ja täytyi veneessä paeta Ruotsiin[2] . For that incidents had Katteini Edman of mistrust and doubt the boat had to flee to Sweden [2]. Hän rakennutti luultavasti nykyisen kaksikertaisen pulskan valtarakennuksen kivestä. He probably built the current two-fold pulskan power to the building's stone. V. 1820 osti kartanon Pruukinherra Juha Jaakko Wasastjerna, joka siitä maksoi 2200 pap. V. 1820 bought the manor Pruukinherra Juha Jaakko Wasastjerna, who paid about 2,200 pap.ruplaa. ruble. Häneltä ostettiin Åminneborg v. 1846 Tuom. This lady bought Åminneborg v. 1846 Tuom. Matti Juha Calonius'elta, jonka kuoltua 1853 se myötiin kartanonomistaja Henrik Sjöberg'ille. Juha-Matti Calonius'elta, whose 1853 death of its myötiin laird Henrik Sjöberg'ille. Tämä möi v. 1857 kartanon 4000:een hop. This is sold in 1857 manor 4000: een hop. ruplaan Piirrustusopettaja Juha Kustaa Hedmanille, jolle nykyinen Kartanonomistaja Lorenzo v. Numers kartanosta maksoi saman hinnan v. 1859. ruplaan Piirrustusopettaja Juha Gustav Hedman, in which the current laird Lorenzo v Numers mansion paid the same price in 1859. Åminneborg on puoli ven. Åminneborg is a semi-ven.virstaa Åminne'n valkamasta ja luontonsa puolesta pitäjän kauniimpia paikkoja. virstaa Åminne'n Valkama and nature on behalf of his beautiful places. Joensuun keväin sangen saalliillinen säynäskala on kartanon hallussa. Joensuu spring, rather saalliillinen säynäskala is the possession of the manor. Asukkain mielenlaatua osoittavaa on, että tämän herrastalon omistajat turhaan ovat mielineet ostolla naapuritaloista laventaa maanalaansa. Asukkain quality of the mind-pointing is that this herrastalon owners are needlessly arbitrary takeover by the neighboring houses laventaa land area. Lähinnä Åminneborg'ia pohjoispuolella jokea ovat metsänsyrjässä Kas ja Holm nimiset talot, edellisiä 6, toisia 5 taloa. Mostly Åminneborg'ia north of the river are in the forest aloof Kas and Holm name houses, the previous 6, some 5 houses. Molemmat olivat aukiona 1714- 22 ja Holm sai toisen asukkaan. Both were aukiona 1714 - 22, and Holm had a population of a second. Vähä niistä ylempänä ovat Herrgård'' 8 taloa ja Alskog 6 t. Noin 3 virstaa joen suusta, Åminne'n valkamasta pohjoispuolella jokea kulkevan tien varrella vastaa pieni kylänen nimeltä Köpingsgränd , johon luetaan Malm 4 t., Köping 10 t. ja Orre 5 taloa, Orre oli aukiona 1714—22. Vähä them higher up are the''Herrgård 8 houses and Alskog 6 T. About 3 virstaa mouth of the river, Åminne'n Valkama north of the river running along the road is responsible for a small kylänen named Köpingsgränd, which is read Malm 4 T.,Goulburn 10 t. Orre, and 5 houses , Orre was aukiona 1714-22. Köping, jonka ääressä vanha rantatie ja kylätie sattuvat yhteen, näkyy olleen kestikevarina 1723 ja luultavasti yhtä pitäin vielä v. 1762 ja 1775. Goulburn, whose front rantatie old village road and happen to one, is shown to have been kestikevarina 1723, and probably equally pitäin yet v 1762 and 1775. Likillä tätä kyläsiä ovat Bertsgålan , joihin kuuluvat Berts [3] 2t. Likillä this kyläsiä are Bertsgålan, which Berts belong [3], 2t. ja Lång 3t. and the Long 3t. Jälkimäinen heitettiin autioksi 1714 ja oli niin vielä 1723. Jälkimäinen thrown into the barren 1714, and was so even 1723. Lång on kirjallinen nimi, puheessa sanotaan Bärs . Long has written the name of the speech reads bars. Kaikki muut talot kylässä pohjoispuolella jokea kuuluvat yhteen kuntaan nimeltä Klockarsbacken pappilan ohitse Sulvalle päin kulkevan tien varrella, puoli virstaa pappilasta. All the other houses in a village north of the river belong to a single municipality, called the Klockarsbacken Pappilankoski passed Sulvalle reverse passing along the road, a half-virstaa priest of the child. Siihen luetaan Kull , jonka tavallinen nimi on Tuntas 4 t., Klockars 5 t. ja Nordman 5 t., tavallisesti kutsuttu Ertmars .It is read Kull, an ordinary name shall Tuntas 4 T., Klockars 5 T. and Nordman 5 T., usually called Ertmars. Kull jäi autioksi 1714 ja sai 1722 vaimon asukkaaksi, Tähän talokuntaan kuuluu myös Lukkarin talo Granlund (siv. 123). Kull was left barren in 1714 and got his wife 1,722 residents, this house belongs to the municipality also Lukkari house Granlund (siv. 123). Kylän viimeinen talo tällä puolen jokea on pappila Björkas , Långforss kosken reunalla, johon Åminne'n valkamasta on 5 virstaa ja josta vasta saamme puhua. Near the village the last house on this side of the river is the parsonage birch, Long Forss edge of rapids, which Åminne'n Valkama is 5 virstaa and from which we get to talk to. Ensimäiset talot eteläpuolella jokea ovat joensuusta ruveten Tuf 11 t. ja Bann 10 t., jotka tunnetaan sanan parrella ” ut igalan ”, ikään kuin kylän nimellä. Ensimäiset houses in the south side of the river are in the river's mouth ruveten Tuf t. 11, and Bann 10 t., which is known parrella word `ut igalan", as if the village's name. Tuf halkaistiin ensikerran 1741. Tuf halkaistiin first time in 1741. Vanhan rantatien varrella, jossa kohoaa jokilaksosta mäkimaalle, on talokunta nimeltä Brännon , johon kuuluvat Sperring 6 t., Udd 5 t. ja Brännback 4 t. Sekä Sperring että Udd olivat aukiona 1714—22. The old beach road, which rises jokilaksosta hilly land, a house on the municipality named Brännon, which includes Sperring 6 T., Udd 5 T. and Brännback 4 T. Both Sperring that Udd were aukiona 1714-22. Kaikki muut talot kirkon seuduilla tunnetaan sanan parrella ” ” Opp iändan . Ne ovat Sven 7 t., Fogde 3 t.,Skinnar 3 t., Haga 4 t., Bränn 5 t., Maltlar 9 t. ja Broman 7 taloa. All the other houses in the church areas, known as the word parrella "" Opp iändan. They are Sven 7 T., Fogde 3 t.,Skinnari 3 t., Haga 4 T., Brann 5 T., Maltlar 9 t. Broman, and 7 houses. Brännon ja kirkonkylän väliset talot metsän syrjässä ovat myös tunnetut nimellä Koppargränd .Brännon and inter-village houses in the periphery of forest are also known as theKoppargränd. Näistä olivat Fogde, Haga ja Mattlar aukiona 1714— 22. These were the Fogde, Haga and Mattlar aukiona 1714 - 22 Mattlar kirjoitetaan 1667 Mattila . Mattlar written in 1667 Mattila. Haga oli ennen mailmassa pappila, katso siv. Haga was before the mass mail parsonage, see siv. 105. Majors 2 t. on kylän ainoa numero, joka ei kuulu tähän aukiohon. 105 Majors 2 T. village is the only number that does not belong in this aukiohon.Se on Majorsträsk nimisen järven rannalla metsässä, penikulman matka eteläänpäin kirkosta. It is the Majorsträsk named a lake in woodland, penikulman travel south to reverse the church. Talo arvellaan saaneen nimensä talonisännästä, joka usein purjehti Tukholmaan ja siitä sai kunnianimen ” Majoren på sjön ”; toisilta pidetään talonnimi isäntää vanhempana.The house is estimated to have received its name to the house host, who often fly to Stockholm and it received a honorary title of "Major på sjön"; others kept the house the name of a senior manager. V. 1725 sanotaan sitä Uutistaloksi ja isännän nimeksi Jaakko Antinp. V. 1725 says the Newsroom's house, and the host's name to Jaakko Antinp. Major.Kaikki tämän kylän talot veroitettiin v. 1758. All the houses in the village of veroitettiin v. 1758. Niinkuin jo näimme kulkee kylän poikki entinen rantatie. Just like we saw in passing through the village cross a former rantatie. Se menee joen yli vähä kirkon puolella Köping'iä, jossa on vanha punaiseksi maalattu puusilta, kutsuttu Ytteråbron , ja parisataa askelta edempänä Lillå nimisen joen yli uudellaista myöskin punaiseksi maalattua puusiltaa. It goes to the river little more than half of the church Köping'iä, which is the old red-painted puusilta, called Ytteråbron, and a couple of hundred steps below Lillå called over the river from the new well is painted red to puusiltaa. Kestikevari tien varrella on tätä nykyä vuorotellen Brännon-kunnan taloissa. It took Kevari along the road at present has alternately Brännon-houses in the municipality. Ennenkun tämä tie Sulvan metsästä tulee emäkirkon aukioon, erkanee Ylimaalahteen päin tiehaara, joka pappilan tykönä yhtyy Åminne'n valkamasta tulevan kylätien kanssa ja seuraa joen pohjoista vartta Ylikylään ja sittemmin metsän läpi uudelle maantielle. Ennenkun this road Sulvan hunt comes emäkirkon aukioon, fork Ylimaalahteen reversed tiehaara, who Pappilankoski tykönä Shares Åminne'n Valkama future village road and follow the river north Ylikylään grafting, and then the forest through the new road. Eteläpuolella jokea kulkee myös valkamasta lähtevä kylätie kirkon sivuYlimaalahdelle , jossa poikkee joen yli. South of the river passes also Valkama village road leaving the church Ylimaalahdelle page, where poikkee over the river. Silta on puusta vanha maalaamatoin ja sen nimi Öfveråbron . The bridge is made of wood maalaamatoin old, and its name is Öfveråbron. Vesimyllyjä on kyläläisillä 12, jotka kaikki ovat veroitetut 1788.Water mills villagers is 12, all of which are veroitetut 1788. Ne käyvät vaan keväin, eivätkä ennenkään kulkeneet paljo tärkeämpää. They go to the spring, and not before much traveled much more important. 1612 sanotaan kylällä olleen ”melkeä kalavesi, kelpo laitumet ja tuohimetsä ynnä myllypaikkoja keväin ja syksyin." Tomtforss koskessa on Köping'illä vanutusmylly, joka veroitettiin 1805. Mattlar'in talossa oli muutamia vuosia takaperin elok. 4 p. 1847 oikeutettu valantotehdas, jossa valettiin kirkonki kelloja, mutta se herkesi perustajan Waskiseppä Svedberg'in kuoltua. Tuulimyllyjä ei ole kylässä monta. Muuten mainittakoon tässä että kaikki numerot ovat niin pieniksi jaetut, ettei tässä eikä muissa pitäjän kylissä ole kelpo taloista puhuminen. Isoimmilla taloilla ei ole kuin neljänneksen veronmaa. Merestä luetaan emäkirkon kyliin yhteensä 43,380 tynnyrin alaa.1,612 village is said to have been "melkeä fish water, pasture quality and tuohimetsä and so the mill places in spring and fall." Tomtforss has also Köping'illä vanutusmylly, who veroitettiin 1805. Mattlar'in the house was a few years ago Aug. 4 p. 1847 entitled valantotehdas a stone kirkonki bells, but it herkesi the founder Waskiseppä Svedberg'in's death. windmills are not many villages. Otherwise, as here that all the numbers are so small shared, not here nor in other villages officer is not eligible to talk about their buildings. the larger houses is not as one-quarter veronmaa. Sea emäkirkon read in the villages a total of 43,380 barrel for the sector.

Ylimaalahden kylä, ruots. Öfvermalaks , Öfverby , alkaa noin virsta ylempänä pappilaa ja kylän aukio kestää noin 6 eli 7 virstaa kumpaakin joen vartta, siksi kuin joen haarat katoavat metsäiseen nevamaahan. Ylimaalahden village, ruots. Öfvermalaks, Öfverby,starting around Verst higher up the parsonage, and the village square last for about 6 or 7 virstaa both of the river stems, therefore, as the branches of the river disappearing wooded nevamaahan. V. 1552 oli kylässä 30 talonisäntää, nyt on 41 numeroa, mutta 228 taloa. V., 1552 was a village of 30 houses host, now has 41 digits, but 228 houses. Merkillistä on tämän suhteen että v. 1612 oli kylässä ainoastaan 31 talonpoikaa ja Alimaalahdella 22.Remarkably this is a relationship that in 1612 the village was only 31 of the house and the boy Alimaalahdella 22 V. 1631 oli täällä 33, Alikylässä 25 talonpoikaa. V., 1631 was here 33, Alikylässä a house 25 boys. Verokirjassa v. 1701 tavataan kaikki talonnimet paitsiStröm , Berg , Norrgård , Granholm ja Erikslund . Falur ja Minder eivät liion löydy, mutta tavataan 1723-vuoden verokirjassa. Tax Book v. 1701, all found in the house except for the names of Power, Berg, Norrgård, Granholm and Erikslund. Falur, and Minder did not liion found, but is found in 1723-the year the tax book. Näitten siasta tavataan Matohls, Maras, Orre ja yksi nimetöin talo. From these pigs is found in Matohls, Maras, Orre, and one unnamed house. Maras jäi autioksi 1714 eikä ollut saanut asukasta vielä v. 1754; asutaan nyt nimellä Norrgård . Maras was left barren in 1714 and had not received the inhabitants still in 1754; live now called Norrgård. Alimaalahdelta tullen joen pohjois puolta, kohtaa kulkiaa ensin pari virstaa ylempänä kirkkoa Pitäjänapulaisen pappila Emaus .Alimaalahdelta came to the river north side, faces kulkiaa first pair virstaa higher up the church keeper helper parsonage Emaus. Jokilaksosta kohoavan kankaan rinteellä vähä tuonnempana tavataan Wiasgränd , johon kuuluvat Smulter 6 t., Wias 6 t., Gästgifvars 8 t.,Ström 3 t. ja Norrgård 3 taloa. Jokilaksosta to rise to the fabric of low slope later found inWiasgränd, which includes Smulter 6 T., Wias 6 T., Gästgifvars t. 8, Power 3, and t.Norrgård 3 houses. Nimi Wias tavataan jo 15:llä sataluvulla. Name Wias already been found in 15 of our one hundred century. Smuller kutsutaan 1627 Smultronbacke . Smuller called the 1627 Smultronbacke. Gästgifvars oli viime vuosisadalla kestikevari kylätiellä.Gästgifvars was the last century lasted kevari village on the road. Tämän talokunnan perästä seuraa kummallaki tienvarrella Knöusgränd . This house in the municipality's stern followed kummallaki roadside Knöusgränd. Siihen luetaan Knös 3 t., Berg 6 t. ja Svevar 4 t., joista osa puheessa kutsutaan Tuntas . It is read Knös t. 3, Berg 6 T. and Svevar 4 T., some of whom called the speech Tuntas. Svevar jätettiin autioksi 1714 ja sai 1722 toisen asukkaan. Svevar left barren 1714, and received another 1,722 inhabitants. Joku Svevar'in taloista luetaan myös tulevaan kyläseen Mickelsgränd , johon muuten kuuluvat Ture 3 t.,Båtman 6 t., Jönn 2 t., Bro 8 t. ja Perjus 2 taloa, jotka myös tunnetaan nimellä Barbus galan . Someone Svevar'in houses that also included the future of the village Mickelsgrändwhich would otherwise fall Ture 3 t., Båtman 6 T., Jonn 2 T., Bro 8 t. Perjus and 2 houses, which are also known as the Barbus GALAN. Perjus oli autiona 1714—22. Perjus was autiona 1714-22. Ture'lla oli ennen nimi Jopmans . Ture'lla was before the name Jopmans.Siihen ja Tomasas nimiseen taloon Alikylässä jutellaan ensimäiset ruotsalaiset talonpojat asettuneen, mutta ei tienneen toisistaan. It Tomasas and called the house at Alikylässä Let's talk ensimäiset Swedes peasants settled, but not aware of each other. Niistä jutellaan tuo tavallinen lastutarina. Let's talk of them brings the usual lastutarina. Tomasas (Orre) talon asukas näki lastuja tulla ajelehtavan pitkin jokea, josta arveli ylempänä joen varrella löytyvän asukkaita. Tomasas (Orre), resident of the house saw the chips become ajelehtavan along the river, which figured higher up the river to find residents. Lähti niin kirves olalla rantaa pitkin kävelemään tuota tutkiakseen. Went to the so-ax Olalla along the shore, walk to examine the produce. Tullen koskelle Yxforssen (tois. Yxpilforssen ) näki toisella joen rinteellä Jopmanstalon asukkaan. Comes koskelle Yxforssen (tois.Yxpilforssen) saw another river slope Jopmanstalon inhabitants. Mikä heidät lienee vihastuttanut, nakkasivat kirveensä toisiansa vastaan ja antoivat niin muodoin koskelle nykyisen nimensä (suom. Kirveskoski). What they probably vihastuttanut, nakkasivat kirveensä each other against and gave consequently koskelle present name (suom. ax Koski). Tästä talokunnasta on taas kappale vainioa, niin tulee viimeinen iso taloyhtiö Paksalgränd, johon on noin 6 virstaa kirkolta. From this house, will be back vainioa song, then comes the last big taloyhtiö Paksalgränd, which is about 6 virstaa church. Siihen luetaan myös muutama Bro taloista, Röj 11 t., Gullman 8 t., Steen , joka 1667 kutsutaanÖfre Påfwels 6 t., Påfs 4 t., Halvar 5 t., Erkus 7 t., Udd eli puheessa Ådd , nimitetään 1667Nya Paksal 4 t., Paksal 6 t., Styris 4 t,, Sved , ennen kutsuttu Storsvedan ,7 taloa. It also includes a few houses Bro, ROJ 11 t., Gullman t. 8, Steen, who called the 1667 ofre Påfwels 6 T., Påfs 4 T., Halvar 5 T., Erkus 7 T., Udd's speech, namely add, are appointed in 1667 Paksal Nya 4 T., Paksal 6 T., Styris 4 t,, Sved, summoned before the Storsvedan,7 houses. Paksal (Pakosalo ?) ja Halvar olivat autiona 1714—22. Paksal (Exhaust Salo?) And Halvar were autiona 1714-22. Paksal sai 1722 asukkaaksi erään Yrjö Rosenbergin.Paksal received the 1722 residents of a George Rosen Berg. Jos nyt lähdemme joen eteläpuolta tarkastelemaan, niin kohtaa meitä kirkolta käsin tullen ensin asuttu mäkiKråkbackan , johon kuuluvat Kråknäs 6 t. ja Minder 3 t., Masusbackan , johon luetaanPilkar 5 t. ja Dala , 1667 Balegården , 5 t., sitte Stolindon , joka ennen sanotaan olleen enemmän asuttu varsinki joelle päin. Now, if you assume the river south side to look at, so points us in church comes to hand, first inhabited by St. Kråkbackan, which includesKråknäs 6 T. Minder and 3 t., Masusbackan, which is read Pilkar 5 T., and Dala, 1667Balegården, 5 t., you Stolindon , Who said before to have been more populated river varsinki way around. Siihen kuuluvat osaksi Massus 6 t., Lågas 7 t., Stor 4 t. ja jo mainittu Pilkar.Nymansbackan on kunta johon luetaan Nyman 5 t., Sto 4t. It includes part of Massus 6 T.,Lågas 7 T., Stor 4 T. and the already mentioned Pilkar. Nymansbackan is a municipality which is read Nyman 5 T., Sto 4t. ja osaksi Massus. and partly Massus. Nyman kutsutaan kirkonkirjassa 1667 Yttre Massasgård . Nyman called the Church of the Charter of 1667yttre Massasgård. Erittään ovat ylisillan korvassa Smeds 7 t., Storm 3 t. ja Staf 7 t., joka ennen kirjoiteltiin Staffas . Erittään are ylisillan ear Smeds 7 T., Storm 3 t. and Staf 7 T., who before kirjoiteltiin Staffas. Viimeinen talokunta tällä puolen jokea on Hafrasgränd , johon luetaan Bäddar 4 t., Fiskar , 1667 Fjäskas , 5 t., Fogde 7 t., Stolpe 10 t. ja osaksiFalur 6 t. Bäddar jäi autioksi 1714 ja sai uuden asukkaan 1722. My last house in the municipality on this side of the river is Hafrasgränd, which is read Baddare 4 T., fiskar, 1667Fjäskas, 5 t., Fogde 7 T., Stolpe 10 t. and partly Falur 6 T. Baddare remained barren 1714, and received a new population of 1722. Kaikki nämät talot veroitettiin 1755. Granholm 9 t. jaErikslund 2 t., jotka asuttiin 1784 ovat ainoat metsätalot. All of the ones veroitettiin houses in 1755. Granholm 9 tons and Erikslund 2 T., who live in 1784, are the only houses in the forest. Niihin on kirkolta noin pari penikulmaa Pirttikylään päin. They church is about a couple penikulmaa Pirttikylään way around. Maaherran päätöksillä 18 p. toukok. Maaherran concluded on 18 May tel. 1797 ja marrask. 1797 and Nov. 9 p. 1801, vahvistetut K:lta M:tiltä tammik. 9 p. 1801, reinforced Q: LTA M: tiltä Jan. 11 p. 1804, eroitettiin emäkirkosta ja pantiin Pirttikylään 7 Ylimaalahden liikamaalla asuttua uutistaloa Björndal, Rönholm, Björknäs, Högdal,Svarfvars, Aspholm ja Rågholm [4] . 11 p. 1804, eroitettiin emäkirkosta and was Pirttikylään 7 Ylimaalahden over land inhabited houses, news Björndal, Rönholm, Björknäs, Högdalen, Svarfvars, Aspholm and Rågholm [4]. Tämän kylän ylipuolta kulkee uusi suora rantatie, noin puolitoista penikulmaa meren rannasta. In the village of ylipuolta passes a new direct rantatie, about a half penikulmaa the beach. Se tehtiin loppupuoleen viime vuosisataa. It was the final half of last century. Sitä ennen kulki siitä talvi-rantatie.Before that, it went through the winter rantatie. Ylikylästä sille vievä tie on yleisesti tunnettu nimellä Tattarvägen syystä että Mustulaisen sanotaan ensin käyneen sitä myöden.Ylikylästä consuming it with the road is commonly known as the reason, Tattarvägen that Mustulaisen says, first visited the myöden. Jalkateitä kulkee kylästä Mades- ja Murtoisjokien rantoja Laihialle ja Sarjoen vartta Pirttikylään. Feet you pass the village Mades and Murtoisjokien beaches Laihialle and Sarjoen grafting Pirttikylään. Tuolla ”Mustalaistiellä" on Heligjoen yli silta, jonka työ 1808 vuoden sodan aikana kokousi iso joukko talonpoikia Venäläisiä muka vastustaaksensa, jos Maalahdelle pyrkisivät. Seipäin nenään olivat sitoneet vikahtein kärkiä, joten saivat pahasia keihiä, joilla olivat varustetut. Harvoilla oli pyssy. Katteini Ridderstjerna, kun näki heidän aseensa ja kuuli miesten kerskailevan tappeluhalustaan, käski heidän rukoilla luojaansa etteivät tulisi. Paras keinonsa sanoi olevan, että välkyttäisivät aseitaan metsän syrjässä, niin muodoin pettäen Venäläisiä. Maalahdella ei tapeltu sen sodan aikana ensinkään, mutta Maalahtilaisia oli monta Närpiön tappeluissa. Kas'in taloissa asuvat kasakat ajettiin toki tiehensä. Ne pakenivat metsän läpi uudelle maantielle päin, mutta joutuivat nevan rannalle, joka ei kantanut hevoisia. Tästä pakenivat siis käyden. Talonpojat ottivat hevoiset kiinni ja veivät Klingspor'ille Joensuuhun, mutta eivät saaneet niistä mitään palkintoa. — V. 1788 veroitettuja vesimyllyjä on 12, jotka kaikki käyvät yksillä kivillä. 1612 oli kyläläisillä ”myllyjä ja myllypaikkoja syksyin ja keväin, huono kalavesi, paitsi minkä vourasivat muilta, kelpo laitumet ja tuohimelsä ynnä hirsimetsäki melkeä". Over there "Mustalaistiellä" is a Heligjoen over a bridge, whose work in 1808 during the war kokousi welter Russian peasants under the resistor taaksensa if Maalahti seek. Seipäin noses were tied vikahtein tips, and so were pahasia keihiä, which were equipped. Few was a gun. Katteini Ridderstjerna; when you saw their arms and heard the men's boastful desire to brawl, they told me to pray to God that the trap should be. The best means to be said that the weapons välkyttäisivät forest aloof, so consequently pettäen Russians. Maalahti not tapeltu it during the war in the first place, but Maalahtilaisia had many fights Närpes. Kas' in the houses reside Cossacks were thrown off course. They fled to the forest through the new road, but were forced to decrease the beach, which is not borne hevoisia. This, therefore, fled to tackling. Talonpojat took hevoiset stick and took in Joensuu Klingspor'ille, but did not get them any prize. -- V. 1788 veroitettuja water mills is 12, all of which are within a stones. 1612 was the villagers' mills and a mill locations and the autumnal spring, a bad fish water, except what vourasivat others eligible pastures and tuohimelsä plus hirsimetsäki melkeä. "Ensirnäisessä pitäjän tilintekokirjassa, tehty v. 1608 seuraavan vuoden ylöskannoksi, sanotaan että Ylikylässä oli halla pannut ohrat suurimmaksi osaksi, niin ettei saatu paljo muuta kun siemenettömiä olkia. Ensirnäisessä keeper reckoning Charter of 1608 against the following year ylöskannoksi, says that Ylikylässä frost was noted with ohrat the most part, so as not received much else when the seedless straw. Emäkirkon ala ei ole juuri hallanarkaa, mutta harvoin kuitenki menee kesä, ettei kylmä paikoin polta perunanvarsia.Emäkirkon area, there is not much frost-sensitive, but rarely goes to kuitenki summer that the cold places smoke potato straw. Huhtiminen ei ole täällä tunnettu, mutta nykyaikoina ovat Ylikylälaiset ruvenneet kytöjä viljelemään, johon on kylässä kylläksi ja hyvääkin maata.Apr. impoundment is not well known here, but modern times have Ylikylälaiset started kytöjä the land for which the village is yes, and good for the country. Muukin peltoviljelys on ruvennut kylässä karttumaan. Peltoviljelys else has become the village of accumulation.Harvat menettävät enään aikansa kalassa. Few people are losing time to stop the fish.Tästä onkin Ylimaalahti ruvennut yhä voimistumaan ja on jo miltei pitäjän varakkain kylä.From this Ylimaalahti has become increasingly growing and is already almost on the wealthiest village. Alimaalahdella on sekä vähemmän viljelysmaata, että kalavesi lähempänä, jonka vuoksi sen kylän asukkaat vielä ovat vanhassa kalainnossaan, mutta kun kalat jo yli sadan vuoden sanotaan maatumisesta vähenneen, niin on kalastamisesta harvoin paljo muuta kun vahinkoa kesän pitkään. Alimaalahdella is both less land, that the fish closer to the water, which because of its village's residents still have the old kalainnossaan, but when the fish are already over one hundred years, says maatumisesta vähenneen, so has the fishing rarely change much when the damage to the summer long.Iso osa taloja Alikylässä on tästä syystä melkeen varattomassa tilassa. Big part of houses Alikylässä is for this reason melkeen presumption of state. Vieraalle näyttää varsin oudolta, kun näkee suvisin siellä täällä kalattoman joen rannalla raavaita miehiä istuvan joen rannalla onki kädessä. A stranger looks very strange when you see suvisin here and there kalattoman shore of the river raavaita men sitting in the river shore angler in hand.

Susiluoto ruots. Bergö , on kylä ja kappeli luodolla meressä, johon Åminnen valkamasta luetaan noin 17 virstaa. Susiluoto ruots. Bergö, is a village and the Chapel of luodolla ocean, which Åminnen Valkama read in about 17 virstaa. Ruotsalainen nimensä oli ennenWargö , mutta muutamassa maantutkinnossa noin v. 1830 pyysivät Susiluotolaiset saada luodon nimen muutetuksi nykyiseksi Bergö . The Swedish name was Wargö before, but few maantutkinnossa of about 1,830 v. asked Susiluoto kinds island to get the name of an amended current Bergö. Syyn tähän pyyntöön sanotaan olleen mielipahan siitä että maalaiset luodon vanhasta nimestä sepittelivät kaikellaisia liikanimiä luotolaisille. The reason for this request is said to have been consensus about the evil that the island peasants old name sepittelivät kaikellaisia over the names of those Luotola. Vanha ukko luodolla sanoi Wargö-nimen muodosteltaneen ensi nimestä Warö , Mäki Kotibackan , joka on saaren korkein kohta, sanotaan muinoin asuttuneen luutsilta, joka myös oli krouvari (?).The old geezer luodolla said Wargö name muodosteltaneen first-name Warö, KotibackanKulla, who is the island's highest point, it is said in ancient times asuttuneen bones of a bridge, which also was the innkeeper (?). Niin kuin jo mainitsimme piti Susiluoto saaneen ensimäiset asukkaansa v. 1495. As we have already mentioned were Susiluoto receiving ensimäiset asukkaansa v. 1495. Sitte kuului luoto hallinnollisessa katsannossa Närpiöön, mutta kirkollisessa Mustasaaren pitäjään aina siksi kun se, Maalahden eroitettua omaksi seurakunnaksi, tuli siihen kuulumaan. You islet belonged to an administrative review of Närpiö, but the church parish Kors always so when it Maalahti eroitettua own club society, came to belong. V. 1564 kuuluu luodolla olleen 9 talonisäntää, 55 henkeä ja 48 —lehmää, v. 1612 myös 9 talonisäntää, v. 1631 oli heitä 10 ja 1733 14 perhekuntaa. V. 1564 includes luodolla at 9 host a house, 55 people, and 48-cow, v. 1612 in 9 the house manager, v 1631 they were 10 and 1733 14 municipalities in the family. Luoto on noin 5 virstaa pitkä ja pari kolme leveä melkeen kivistä ja epätasaista maata. Luoto is about 5 virstaa long and two to three wide melkeen stones and uneven in the country. Asuttu aukio eteläpuolella luotoa kirkon ympärillä on noin kolme virstaa pitkä ja kaksi leviä. Populated place south of the islets around the church is about three virstaa long and two algae. 1701 ja 1702 vuosien verokirjoissa tavataan kaikki nykyiset talonnimet paitsi Högback ja Berg . 1701 and 1702 fiscal years, the books found in all of the existing house, except the names and Högbacka Berg. Nyback kutsutaan niissä Yrväders . Nybäck they are called Yrväders. Nykyiset talot ovat Wäst 4 taloa, Östman 4 t., Nyback 3 t., Högback 4 t., Back 3 t, Gästgifvars 3 t.,Stark 2 t., Lång 2 t., Berg 2 t. ja Nyman 4 taloa. The existing houses are Wäst 4 houses,Östman 4 T., Nybäck 3 t., Högbacka 4 T., Back 3 t, Gästgifvars 3 t., Stark 2 T., Long 2T., Berg 2 T. Nyman and 4 houses. Ne ovat kaikki veroitetut 1761. They are all veroitetut 1761. Kirkko on kylän lounaisessa päässä. The church is the village of Southwest away.Kärrytie kulkee pohjoisen ja eteläisen valkamain välillä. The track runs north and south between the boat. Jauhotarpeensa maalaavat luotolaiset tuulimyllyillä, joita on useampia.Jauhotarpeensa paint kinds of loans with windmills, which has more than one. 1612 mainitaan kylällä olleen ”hyvä kalavesi ja hyljensaanti, melkeät laitumet ja kylä veroitetliin kalaveden jälkeen." Tähän kyläkuntaan kuuluvat luutsipaikat luodoilla Rönnskär ja Granö . Äsken mainittu ukko jutteli kuinka eräs toimitus, tutkiessaan luodon seutuja muutamaa karttatekoa varten, oli häneltä ja muilta talonpojilta kysynyt kaikenmoisten paikkain nimiä, mutta kun tahtoivat hätääntyä vastauksissaan, neuvoi heitä alempi toimitusmies sepittelemään nimiä kun eivät tienneet ja siihen olivat pian tottuneetkin. Kalliolla Stenkelgenluodon itäisellä puolella sanotaan vuoren haltia välistä nähtävän vaimon haamussa aina noin 50:nvuoden kuluttua. Luodoilla Rogskär , Rönnskär , Sandgrundet ja Storskär tavataan nk ”neitsytanssi" ruots. jungfrudanssen pantuna pienellaisista kivistä. 1612 refers to village to have been "of good fishing water, and hyljensaanti, melkeät pastures and the village veroitetliin fish after the water." To which the village belong to the municipality luutsipaikat luodoilla Rönnskär and Granö. Have just mentioned hubby jutteli how one delivery, investigating the island a few regions, map-making, was of him and the other a house pojilta asked kaikenmoisten seater names, but when you wanted to panic responses advised them to lower the delivery man sepittelemään when the names are not known, and it was soon used to. Stenkelgen rock island the eastern side of the mountain is said between the elf perceptibly wife haamussa always around 50: nvuoden time. Luodoilla Rogskär,Rönnskär, and Sandgrundet Storskär nk is found in "virgin anssi" ruots. Jungfrudansenmothballs pienellaisista stones. Se on sokkelon-kaavan tapainen ja nuorisolla on tapana hakia käytävää sen läpi. It is a maze-like pattern, and young people tend to hakia corridor through it. Merestä luetaan Susiluodon kappeliin 54,940 tynn. Sea Wolf is read from a chapel 54,940 tynn. alaa. sector.

Petolahden kylä, ruots. Petalaks , Gammelby , on samannimisen kappelin vanhempi eli emäkylä. The Beast of Lahti village, ruots. Petalaks, Gammelby, has the same name for the chapel of the elder emäkylä. Asukkaat sanovat puheessaan Petulaks . Residents say in his speech Petulaks. Kun emäkirkolta lähdetään Petolahdelle, niin tullaan kohta Brännon-nimisen talokunnan takana metsään, joka melkeen korkeana kankaana kestää noin kolme virstaa tälle puolen Petolahden kirkon, johon emäkirkolla on 17 virstaa. When emäkirkolta source of the Beast Gulf, so be Brännon point, a house in the rear of the municipal forest, which melkeen High kankaana lasts about three virstaa on this side of the Gulf of Beast Church, to which emäkirkolla is 17 virstaa. Korkeemmalla kohdallaan on kankaan tavallinen nimi Majors skogen . Korkeemman in place the fabric is an ordinary name for Majors skogen. Kankaalla on jyrkällainen lasku Petolahden alankomaalle. Cloth is jyrkällainen bill Beast Gulf of lowland country. Metsästä tultua on oikealla kädellä iso merestä maatunut kenttä, nimeltä Slätan , jossa venäläisellä sotaväellä on ollut tapa harjoitella, kun on pitäjässä majaillut, jota sanotaan tehneen enemmän kuin lähipitäjissä.Following the hunt is on the right hand, large sea country field, named Slätan, in which the Russian Army has been a way to practice when it comes to pitäjässä majaillut, which is said to have done more than lähipitäjissä. Petolahden nimi tavataan luultavasti ensi kerraan v. 1504 (siv. 116). The Beast of Lahti's name is found in probably the next kerraan v. 1504 (siv. 116). V. 1612 oli Petolahden kylässä 14 talonisäntää. A. 1612 was the Beast of Lahti village 14 houses host. Vanhempia numeroita on tätä nykyä 13, jotka tavataan kirkon ympäristöllä, viime vuosisadalta 5. Older numbers is now 13, which is found in the church environment, in the last century, 5 Numeronsa jälkeen ovat näin järjestettynä: Smeds , josta osa pantiin pappilaksi v. 1829, jälellä 5 t., Frans 7 t., Juth 4 t., osa kutsutaan Storjuth, Finne 4 t., Thors 7 t., Båsk 7 t.; Grägg 7 t., Sebbas 7 t, Höstman 4 t., Sperring 1 t., Fant7 t., Prost 5 t., ja Rysk 6 t. Kaikki nämä talot veroitettiin 1761. Sperringon 5/12 manttalin kokoinen Majoittelian talo (Furirboställe), joka ennen kuului Kunink. After numbers are so organized: Smeds, part of which was parsonage v. 1829, jälellä 5 T., Frans 7 T., Juth 4 T., part called the Storjuth, Finne 4 T., Thor 7 T., Båsk 7 T.; Grägg 7 T., Sebbas 7 t, Höstman4 T., Sperring 1 hour, Fant 7 T., Prost 5 T., and the Russian 6 T. All of these houses veroitettiin 1761. Sperringon 5 / 12 manttalin compact Majoittelian House (Furirboställe ), Which previously belonged to kings. Pohjanmaan rykmenttiin Närpiön komppaniiaan. East regiment Närpes komppaniiaan. Tarinan mukaan on se kappelin ensimäinen talo ja asuttiin erämaahan pojalta samaan aikaan kun toinen asui Majors nimisen talon. According to the story, it is the first chapel of a house and live in the desert boy at the same time, when another Majors lived in a house named. Tuohon juttuun ei tahdo sopia Majors talo Maalahdella. At that thing does not want to agree Majors Maalahti house. Sperring on eteläpuolella Petolahden jokea entisen valtatien sillan korvassa. Sperring is the south side of the Gulf of Beast river highway for the former bridge to the ear. Lueten rykmentin tulosta Suomeen maaliskuussa 1734 on talo ollut seuraavain hallussa: Majoittelia Lorenz Witting 1734—39, Kersantti Karl Friedrich Bergström1739— 41, Majoitteliat Karl Friedrich Bierman 1741, Petter Olof Wang 1741—42, Karl Johan Feneman 1742—44, Anders Saron 1744—48 ja Karl Forsström 1748—58, Adjutantti Juha Forsshell 1758—60, Kersantti Sven Joachim Hasselblatt 1760—62, Alavänrikki Erik Johan Jägerhorn 1762—66, Majoittelia Otto Reinhold Jägerhorn 1766— 75, Kersantit Hendrich Johan Sölfverarm 1775—92 ja Fredrich Mauritz von Numers 1792—98, Majoittelia Gustaf Adolf von Numers 1798— 1801 ja Kersantti sitt.Lueten regimental print to Finland in March 1734 has been a house just follow the steps possession: Majoittelia Lorenz Witting 1734-39, Sergeant Karl Friedrich Bergström1739-41, Majoitteliat Karl Friedrich Bierman 1741, Petter Olof Wang 1741-42, Karl Johan Feneman 1742-44, Anders Saron 1744 -- 48 and Karl Forsström 1748-58, Adjutant Juha Forsshell 1758-60, Sergeant Sven Joachim Hasselblatt 1760-62, Alavänrikki Erik Johan Jägerhorn 1762-66, Majoittelia Otto Reinhold Jägerhorn 1766 - 75, Sergeant Hendrich Johan Sölfverarm 1775-92, and Fredrich Mauritz von Numers 1792-98, Majoittelia Gustaf Adolf von Numers 1798 - 1801, and his Sergeant. Luutnantti jaTuomari Gustaf Johan Sölfverarm1801— 52, jonka kuoltua talo on ollut arentilla Kruununnimismiehellä Bror Iwar Rosing.Lieutenant jaTuomari Gustaf Johan Sölfverarm1801-52, whose house in the event of death has been arentilla Kruununnimismiehellä Bror Iwar Rosing. Uudempia taloja ovat Träskback6 t., asuttiin 1785, Mamrelund 12 t. asutt. Newer houses are Träskback 6 T., live in 1785,Mamrelund 12 T. asutt. 1775, Granberg 8 t. asutt. 1775, Granberg 8 t. asutt. 1785,Långbacka 1 t. as. 1785, Långbacka 1 t. as. 1796 ja Hultholm 1 t, joka asuttiin 1797 ja sai 24 vapausvuotta. Mamrelund sai asuessa 30 vapausvuotta, toiset 20. 1796, and Hultholm 1 h, who live in 1797 and received 24 years of freedom. Mamrelund got asuessa 30 years of freedom, others 20 Pelolahti ei sanota olevan hallanarkaa eikä köyhääkään paitsi joku metsätalo esim. Mamrelund , jossa vanha ukko juttelee, että hän tullessaan taloon sai enimmästi syödä pettuleipää ja juoda veteen hämmennettyä hapanta taikinaa. Pelolahti does not say in the frost-sensitive and not any poor people except that someone forest house Mamrelund for example, where the old geezer juttelee that he is entering the house at enimmästi got pettuleipää eat and drink the water hämmennettyä sour dough. Kylällä on 4 vesimyllyä, veroitetut 1787. Village is 4 water mills, veroitetut 1787. Kylästä kertoellaan 1612 näin: ”Pellosta on yksi kolmasosa savimaata, toinen kivi- ja hietamaata, kolmas mustaa multaa. Tell a village in 1612 as "the field is the third country with clay, the second stone and fine sand land, a third of black mold. Osa kylää on ympäröity kuusimetsältä.Some villages have been surrounded kuusimetsältä. Laitumet ovat hyvät, luhdat, metsä ja muu maa kelpolaisia, samoin kalavesi. Pastures are good, luhdat, forest and other land data types, like fish water. Järviä on 4, kahdesta saadaan kaloja. The lakes is 4, for two to fish. Joki tulee järvestä, nimeltä Norlande träsk , ja juoksee kylän läpi mereen. The river becomes a lake, named Norlandia träsk, and runs through the village into the sea. Tuohi- ja huhtametsät ovat melkoisia, myllypaikat hyvällaisia, jalkamyllyjä 7, jauhavat syksyin ja keväin." Strömsbäck’in luo Prost talon alalle perusti Kimosta tullut Jaakko Hedberg valantotehtaan, joka oikeutettiin 6/12 1839, mutta se jäi varattomuudesta muutaman vuoden kuluttua sillensä. Valinhölmä haettiin Englannista. Petolahtilaisten valkama,Långviken , on luontonsa puolesta sangen ihana. Kylän tila on muuten huononemassa päin, sillä kalastaminen on aina vielä miesten pääasiana ja maan viljelys isoksi osaksi vaimoväen hallussa. Metsä on niin vähällä, ettei muut kun Grägg'in talot enää voi sahata lautoja kaupaksi. Vanha rantatie kulkee kylän läpi ja rantamaita Moikipäähän Korsnäs’in kappeliin. Keski kylässä poikkee tie Pirtti kylään päin uudelle maantielle. Shekels and Huhta forests are considerable, the mill sites hyvällaisia, anti-mills 7, grinding autumnal and vernal. "Strömsbäck'in Luo Prost-house industry established the Kimosta become Jaakko valantotehtaan Hedberg, who oikeutettiin 6 / 12 1839, but it was left varattomuudesta a few years after the herring. Valinhölmä was sought from England. Peto Gulf of Polish boat, Långvik, is the nature of the very nice girl. status of the village is otherwise contrary deteriorating, because fishing is always still the main issue between men and land cultivation big part of the wife's crew possession. The forest is so minimal that no other Grägg'in when the houses can no longer saw boards sell. rantatie Old passing through the village and the coastal countries of Molpehällorna Korsnäs'in chapel. village in the Central poikkee Pirtti road to the village from the new road.

Uusikylä , ruots. Nyby , on pitäjän eteläisin ja nuorin kylä, Petolahden ja Piirttikylän välisen tien varrella. New Village, ruots. Nyby, is the keeper southernmost and the youngest of the village, Peto and the Gulf of Piirttikylän between the road along the way. Se on siitäki merkillinen, että se loppupuolella viime vuosisataa melkeen kokonaan asuttiin Suomalaisilta, joita oli kappeliin muuttanut osaksi aina Isostakyröstä ja Merikarviasta. That has siitäki in that it towards the end of the last century melkeen completely inhabitable for the Finns, which had changed the chapel into the always Isostakyröstä and Merikarvialla.Pari kolmekymmentä vuotta takaperin löytyi Petolahdella vielä kolmenkymmenen määrä kielensä puolesta suomalaisia henkiä, mutta ruotsalaisen papiston uutteruudesta ei siellä nyt enää löydy ensimäistäkään suomea lukevaa asukasta. A couple of thirty years ago found in the Gulf of Beast yet thirty languages on behalf of the Finns' lives, but a Swedish clergy diligence is not there anymore now found in any of the first Finnish-reading population. V. 1774 asuttiin Ribacka , tala nykyä 7 taloa, ja sai 30 vapausvuotta. V. 1,774 costumes were Ribacka, tala currently houses 7, and received 30 years of freedom. V. 1795 asuttiin Lolax 8 t., Arnossa 7 t., Bjurnäs 7 t., Ågren 5 t, Österback 7 t., Westerback8 t. ja Söderback 6 t. Viimeinen asuma sai 25 vapavuotta, kaikki muut 24. Österholm 3 t. jaRevall 2t. V. 1,795 costumes were Lolax 8 t., Arnossa 7 T., Bjurnäs 7 T., Ågren 5 tÖsterback 7 T., Wester t. 8, and South BackOffice 6 T. The last township received 25 long years, all the other 24 Österholm 3 t . And Revall 2t. asuttiin 1796 ja saivat 25 vapavuotta.costumes were in 1796 and received 25 years of poling. Berga'n lasipruukilla on täällä merenrannassa hyvällainen satama, nimeltä Wägviken. Kylä sanotaan ruvenneen voimistumaan, sitte kun kylänmiehet melkeen kokonaan ovat heittäneet kalastamisen ja ruvenneet maatansa viljelemään. Berga'n lasipruukilla is here the sea shore hyvällainen port, named Wägviken. The village is said ruvenneen voimistumaan, to the village where the men melkeen wholly Throwing while fishing, and started their countries to cultivate. Ei tälläkään kylällä enää ole metsää myytäväksi. Not this village no longer has the wood for sale. Viinaa ei ole paljo poltettu, kun ei koko kylässä ole löytynyt kun pari viinapannua. Booze is not much burned, while not the whole village is not found when the pair viinapannua.

[ muokkaa ] Viitteet [Edit] References

  1. Vasta kun virstoista puhumme niin tarkoitamme nk ”venäjän virstoja”, joita menee 10 täällä tavalliseen penikulmaan. Only when virstoista talking about the so-nk mean by "Russian-virstoja", which goes to only 10 here in the usual penikulmaan.

  2. Pitäjässä löytyviä tarinoita tästä sodasta on opistolainen KA Castren ko'onnut ”muistelmiinsa 1808— 9 vuoden sodasta”, josta syystä en ole tässä huolinut heitä paljo kertoa. Pitäjässä that can be found in stories of this war is the kind of college KA Castren ko'onnut 'memoirs, 1808 - 9 years of war, "which is why I am not here huolinut them much to tell.

    1. Berts kutsuttiin ennen Landtmätars luultavasti siitä syystä että Maamittarit Höjer ja Häggman asuivat siinä Isonvihan jälkeen. Berts was called before the Landtmätars probably for that reason that Maamittarit höjer Häggman and lived in the Great hatred after. Sitä ennen ei talosta puhutakkaan.Before that, the house is not puhutakkaan. Osa Köpingistä nimitettiin muinoin Länsmans . Part of Goulburn was appointed Länsmans ancient times. Se oli aukiona 1714—22. Bränn nimitetään 1667Öfre Skrampegård ja Broman Yttre Skrampegård . It was the aukiona 1714-22. Brann appointed in 1667 ofre Skrampegård and Broman yttre Skrampegård. Sperring kirjoitetaan Peras . Sperring writePeras.

    2. V. V. 1773 sai Klingius Maaherralla käskyn tutkia missä Pirttikylän maalla olisi tilaa Taalalaisille uutistalojen asumiseksi. 1773 was Klingius county commandment to examine the extent to which Pirttikylän country would have room for a news Taalalaisille Houses housing.